KÜLFÖLDI MUNKA PORTÁL

INFORMÁCIÓK KÜLFÖLDI-MUNKÁVAL KAPCSOLATBAN

KÜLFÖLDI MUNKA ÉS EU CÉLOK

Az EU célja, hogy biztosítani kell a munkavállalók EU-n belüli szabad mozgását külföldi munka végzése céljából. Ennek a célnak az elérése együtt jár az EU tagállamok munkavállalói között az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés eltörlésével a foglalkoztatás, a javadalmazás és az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében.

A közösségi munkavállalók közötti megkülönböztetés tilalmának elve maga után vonja, hogy a tagállamok valamennyi állampolgára a foglalkoztatás tekintetében ugyanolyan jogokat élvezzen, mint amilyeneket a nemzeti munkavállalók élveznek.

A KÜLFÖLDI MUNKA VÉGZŐJÉNEK LAKHATÁSA

A külföldi munka végzoje ugyanazokat a jogokat és kedvezményeket élvezi, amelyeket a hazai állampolgároknak nyújtanak lakhatási ügyekben, beleértve a számára szükséges lakás a tulajdonjogának a megszerzését is.

Az ilyen munkavállaló a saját állampolgárokéval megegyező jogosultságot élvez a lakásjegyzékbe történő felvételre abban a régióban, ahol alkalmazásban áll, ha van ott ilyen jegyzék; valamint megilletik az ebből eredő kedvezmények és besorolás.

A KÜLFÖLDI MUNKA VÉGZŐJÉNEK CSALÁDJA

A külföldi munka végzőjének gyermekei, ha a gyermekek a fogadó állam területén laknak, az állam saját állampolgáraiéval azonos feltételekkel nyernek felvételt általános oktatási intézménybe, szakmunkás- és egyéb szakképzésre. Az EU tagállamok támogatnak minden erőfeszítést, amely lehetővé teszi, hogy ezek a gyermekek a képzéseken a lehető legjobb feltételekkel vegyenek részt.

A KÜLFÖLDI MUNKA VÁLLALÁSÁNAK JOGA

Az EU tagállamok állampolgárainak, lakóhelyükre tekintet nélkül, joguk van arra, hogy egy másik tagállam területén munkát vállaljanak és munkát végezzenek a tagállam állampolgárainak foglalkoztatását szabályozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően. Ez a jog különösen kiterjed arra, hogy egy másik tagállam területén az adott állam állampolgáraival azonos feltételekkel munkát vállalni.

Az EU tagállamok állampolgárai és a bármely EU tagállam területén tevékenységet folytató munkáltató kicserélhetik az állásajánlatokat és az állásra benyújtott pályázatokat, valamint munkaszerződéseket köthetnek és teljesíthetnek a hatályban lévo törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően, anélkül, hogy megkülönböztetésnek lennének kitéve.

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD

Külföldi munka esetén az EU egy másik tagállamának területén foglalkoztatott állampolgárát a foglalkoztatási- és munkafeltételek tekintetében nem kezelhetik állampolgársága miatt a hazai állampolgároktól eltéro módon, különösen ami a javadalmazást, a munkaviszony megszüntetését és munkanélkülivé válás esetén az újraelhelyezést vagy újrafoglalkoztatást illeti. A külföldi munka végzoje a hazai munkavállalókkal azonos szociális és adókedvezményeket élvez, a hazai munkavállalókat megillető jog alapján és azonos feltételek szerint részesül a szakiskolai képzésben és az átképzésben.A külföldi munka végzőének szakszervezeti tagsága

A külföldi munka végzőjét egyenlő bánásmód illeti a szakszervezeti tagság és az azzal kapcsolatos jogok gyakorlásának vonatkozásában, beleértve a szavazati jogot és egy szakszervezet ügyviteli vagy vezetői tisztségeire való választhatóság jogát is; a köztestületek vezetésében való részvételbol és a közjogi hivatalviselésbol kizárható. A külföldi munka végzőjének továbbá joga van arra, hogy megválasszák a vállalkozás munkavállalói képviseleti szervébe. Ennek a cikknek a rendelkezései nem érintik az egyes tagállamok azon törvényeit vagy rendeleteit, amelyek szélesebb körű jogokat biztosítanak a másik tagállamból érkező munkavállalóknak.

Ha valamely EU tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései vagy közigazgatási gyakorlata korlátozza az állásajánlatokat és az állásra benyújtott pályázatokat vagy a külföldi állampolgárok jogát arra, hogy munkát vállaljanak és végezzenek, illetve ha olyan feltételeket szab, amelyek a saját állampolgárok tekintetében nem alkalmazhatóak; vagy annak ellenére, hogy állampolgárságtól függetlenül alkalmazandó, kizárólagos vagy fő célja, illetve hatása a többi tagállam állampolgárainak távoltartása a betöltheto munkahelytől, úgy az ilyen szabályozás vagy gyakorlat nem alkalmazható. Ez alól kivétel a betölthető állás jellege miatt megkívánt nyelvismerettel kapcsolatos feltétel.

A fentiek alapján tilos a külföldi állampolgárok munkaerő-toborzására kötelezően alkalmazandó külön eljárást előírása, a betölthető munkahelyek hirdetésnek a sajtóban vagy bármely más médián keresztül, vagy az álláshely meghirdetését olyan feltételektol való függővé tétele, amelyek eltérnek a tevékenységüket a saját államban folytató munkáltatókra alkalmazandó feltételektol, illetve a munkavállaló a munkaügyi hivatalnál bejelentkezését a foglalkoztathatóság feltételéül szabása, illetve egyéni munkavállalók toborzásának akadályozása, amennyiben olyan személyekrol van szó, akik nem az érintett állam területén rendelkeznek lakóhellyel.

Nem lehet alkalmazni az EU tagállamok állampolgáraira azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseit, amelyek a külföldiek alkalmazását számban vagy részarányban bármely vállalkozásban, tevékenységi ágban, régióban vagy nemzeti szinten korlátozzák,.

Az EU tagállamok azon állampolgárainak, akik egy másik EU tagállamban keresnek munkát, ugyanazt a segítséget kell nyújtani, mint amilyet a tagállam állást kereső saját állampolgárai a munkaügyi hivataloktól vehetnek igénybe.

Az egyik EU tagállam állampolgárának alkalmazása és toborzása egy másik tagállambeli állásra nem tehető függové olyan orvosi, szakképzési vagy egyéb követelményektol, amely a másik tagállam ugyanezt a tevékenységet folytatni kívánó állampolgárával összehasonlítva állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetést jelent.
Cikkek

Lakhatás >>>
Család >>>
Jog >>>
Egyenlő bánásmód >>>